Permisjon fra skolen

I Norge har vi skoleplikt. I det ligger det et viktig premiss at for å få læring må elevene være tilstede i skoletiden. Dette er lovhjemlet i Opplæringsloven § 2-1.

Ringerike Montessori AS har følgende retningslinjer knyttet til loven:

  • Kontaktlærer gir permisjon i enkelttimer. Rektor kan innvilge permisjon inntil ti skoledager.
  • Når skolen skal avgjøre om permisjon er forsvarlig, legges det utelukkende vekt på vurderinger knyttet til skolens virksomhet.
  • Det gis til vanlig ikke permisjon for elever på første trinn til ferieturer i tiden fra skolestart og frem til høstferien.
  • Det kan ikke gis permisjon utover ti skoledager sammenhengende. Dersom foresatte likevel ønsker elevene ut av skolen, må de skrive eleven ut midlertidig. Når eleven kommer tilbake, må foresatte skrive eleven inn igjen.
  • Svaret på søknaden er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Klagen sendes skriftlig til rektor innen tre uker etter mottatt vedtak.

Skolen kan ikke innvilge permisjon mer enn i 14 dager (ti sammenhengende skoledager).

Søknad om permisjon skjer via dette skjemaet: Permisjonsskjema elever.