Læreplan og læringsmål

Fag- og læreplan for Ringerike Montessori

Ringerike Montessori følger Læreplan for montessoriskolen, fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår utarbeidet av Norsk Montessoriforbunds Faglig råd, godkjent av Utdanningsdirektoratet. Den omfatter alle kompetansemålene og de sammen grunnleggende ferdighetene som Kunnskapsløftet 2006, i tillegg til montessoriøvelser og -aktiviteter.

Fagplanene gir en oversikt over faget, beskriver kompetansemål og fungerer som et bindeledd for lærere med montessoriutdanning. Fagplanene skal brukes aktivt i utforming av skolens virksomhetsplaner og til evaluering.

Aktive formidlere trenger gode hjelpemidler. Lærebøker og andre læremidler er vesentlig for undervisningens kvalitet. De vil derfor utformes og brukes i samsvar med prinsippene i den nasjonale læreplan.

Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.

Fagplan 1. – 7. trinn 

 

Norsk

Utforskning av språk som kommunkasjon vil stå sentralt allerede fra første trinn. Elevene skal utvide ordforrådet og lære grammatikk gjennom å studere både eget og andres språk. Skriftspråk er en av de viktigste oppfinnelser mennesket har gjort og har forandret menneskets tilværelse for evig og alltid.

Norskfaget består av disse hovedområdene:

 • Skriving
 • Lesing
 • Språkhistorie, språk og kultur
 • Språkets struktur

Målsettingene er:

 • at eleven utvikler en forståelse for at skriftspråk er en viktig del av vår menneskelige kulturarv
 • at eleven tilegner seg grundig kunnskap i norsk muntlig og skriftlig
  at eleven tilegner seg teknikker for å kunne bruke skriftspråket som et personlig uttrykksmiddel
 • at eleven utvikler evnen til å uttrykke egne tanker og presise meninger med et rikt ordforråd
 • at eleven utvikler evnen til effektiv skriving med god flyt, både for hånd og med digitale hjelpemidler
 • at eleven skal utvikle forståelse for og få erfaring med ulike sjangre både i lesing og skriving
 • at eleven utvikler evnen til kritisk lesing
  at eleven får kjennskap til både norsk og internasjonal litteratur i et bredt spekter og utvikler lesegled
 • at eleven tilegner seg kunnskap om den grammatikalske oppbyggingen av et språk.

Matematikk

I matematikken jobber barna med alle de fire regneartene samtidig, uavhengig av hverandre.

De yngste barna bruker konkret undervisningmateriell som hjelper dem å bygge opp en klar forståelse for matematiske problemstillinger og regler. Etter hvert som barna blir eldre, brukes ikke materiell på samme måte.

Målsettingene for faget er:

 • at elevene utvikler en forståelse for matematikk som kulturarv og en naturlig del av vår hverdag
 • at elevene utvikler forståelse for matematiske problemstillinger og regler
 • at elevene blir skapende i forhold til matematiske problemstillinger og regler
 • at elevene utvikler evnen til å anvende matematikk i praksis

Geometri

Geometri er et sentralt fag i Montessoriskolen. Montessoris undervisningsmatriell gir eleven bred erfaring med faget. Geometri finnes i alle kulturer, i kunst og vitenskap, i bygninger og redskap. Å studere geometri oppmuntrer elevene til å tenke logisk og se sammenhenger. Det elevene skaper ut fra geometrisk forståelse, utvider deres kreative evner og er med på å skape form og struktur i deres tilværelse.

Målsettingene er:

 • at elevene tilegner seg kunnskap om hvordan geometri er blitt brukt gjennom tidene i menneskenes skapende arbeid
 • at elevene utvikler evnen til å identifisere geometriske former ved begreper og egenskaper
 • at eleven oppmuntres til å være kreativ i forhold til geometri
 • at eleven tilegner seg kunnskap om sammenhengen mellom geometri, regning, brøkregning og algebra
 • at eleven utvikler evnen til å anvende geometri i praksis

Engelsk

Det engelske språket er i bruk over alt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reise kommer vi ofte ikke langt uten engelsk. Det brukes stadig mer engelsk i utdanning og arbeidsliv, i Norge så vel som i utlandet. Vi ønsker at elevene skal utvikle evner til å bruke engelsk både skriftlig og muntlig.

Hovedområder i faget:

 • skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • den engelsktalende verden
 • engelsk språklære

Naturfag

Naturfag i montessoriskolen omfatter alt som handler om levende ting. De utallige variasjonene i plante- og dyreriket er spennende for elevene. Faget følger prinsippet med å presentere helheten før detaljene. Presentasjonene er basert på menneskers behov for å sortere, systematisere og kategorisere. Dette hjelper eleven til å sette kunnskapen i sammenheng med kjente detaljer. Målet er å skape orden i kunnskapene for å kunne lage struktur, system og sammenheng.

Fagets målsettinger:

 • at elevene lærer å sortere, systematisere og kategorisere
 • at elevene utvikler nysgjerrighet og forskertrang til alt levende
 • at elevene får kunnskap om det fysiske mennesket, dyreriket, planteriket og mineralriket
 • at elevene utvikler evnen til helhetstenkning, takknemlighet og forståelse for mangfoldet i naturen

Geografi

Geografi stammer fra de greske ordene ”geo” og ”grafien”, som betyr jordbeskrivelse. Geografi i montessoriskolen er å beskrive og forklare fenomener på jordoverflaten, studiet av alle naturkreftene samt fysikk og kjemi. Målet er å gi faktakunnskaper, fylle eleven med nysgjerrighet, spørsmål, ansvar og takknemlighet overfor verden og vårt miljø.

Geografifaget består av disse hovedområdene:

 • Fysisk geografi
 • Kulturgeografi
 • Historisk geografi
 • Gjensidig avhengighet og økonomisk geografi
 • Grunnleggende ferdigheter i faget

Samfunn og historie

Historie kommer fra gresk og betyr ”lært” eller ”vite”. Noe av det historiefaget tar for seg er undersøkelse, etterforskning og kunnskap om hendelser og personer som har levd tidligere. Menneskets historie er historien om mennesker som skaper. Menneskene er vesener som har både fysiske og åndelige behov, intellekt og vilje. De har brukt sin frihet til å mestre sine omgivelser. De har brukt sine hender og sin forestillingsevne til å skape det som Maria Montessori kalte supranatura, en menneskeskapt verden. Et av målene er å bevisstgjøre barna på at alle er med på å utvikle historien.

Samfunns- og historiefaget består av disse hovedområdene:

 • De fem fortellingene om livet
 • Universets opprinnelse
 • Livets utvikling
 • Menneskets utvikling
 • Skrivekunsten
 • Tallenes historie
 • Fortellinger om mennesker over tid
 • Livet og menneskenes tidslinje
 • Studier om menneskers tilpasningsevne
 • Å leve sammen
 • Samfunnsstudier

RLE – Religion, livsyn og etikk

I montessoriskolen studerer vi menneskers bakgrunn av fundamentale behov. Mennesker har både fysiske og åndelige behov. Behovet for å undre seg over vårt eget opphav, over kreftene i naturen, over godt og ondt, er universelt. I forbindelse med studier av land, verdensdeler og folk vil derfor tro, religion og livssyn høre naturlig inn som et av emnene vi tar for oss.

Nøkkelspørsmål i denne søken kan beskrives slik:

 • Hvem er vi?
 • Hvorfor er vi her?
 • Hvordan er vi like?
 • Hvordan er vi forskjellige?
 • Hvordan kan vi leve sammen?

RLE-faget består av disse hovedområdene:

 • Generelle spørsmål om religionens opphav
 • Nøkkelpresentasjoner om religion og trosretninger
 • Religionshistorie
 • Etikk og moral

Kunst og håntverk

Kunst og håndverk blir sett på som et av menneskets grunnleggende åndelige behov. Faget har sin plass i skolen som en naturlig del av av menneskets utvikling både som individ og samfunnsborger. Montessoripedagogikken retter fokus mot nøkkelopplevelsen, det vil si et møte med en teknikk, en idé eller et begrep hvor læreren skal ”åpne en dør”. Det er individets ansvar å gå gjennom døren for å utvikle ferdighetene videre.

Kunst og håndverk-faget består av disse hovedområdene:

 • Å skape kunst
 • Å se på kunst
 • Kunsthistorie

Kosthold og helse

Utgangspunktet for kosthold og helse er dagens behov for god ernæring i forhold til det samfunnet vi lever i. Det er svært viktig å ha kunnskap om kosthold og helse på grunn av det store utvalget av matprodukter vi har, og faren for en inaktiv livsstil. En del av kompetansemålene blir gjennomført i forbindelse med de daglige spiserutinene i montessoriskolen. Faget kan også ses i sammenheng med praktiske hverdagsøvelser. Elevene lærer dagligdagse gjøremål som er nyttig å kunne: Å lage mat, dekke bord og rydde opp etter seg.

Kosthold og helsefaget består av disse hovedområdene:

 • Mat og livsstil
 • Mat og forbruk
 • Kosthold og kultur
 • (Kortreist mat/økologi) (gårdsbruk)

 

Kroppsøvning
Vi vil bruke de naturgitte ressursene som ligger i området rundt Stranden skole til allsidig fysisk aktivitet ute i naturen gjennom konseptet med uteskole.

Gymfaget består av disse hovedområdene:

 • Grunnleggende bevegelighetstrening.
 • Ballspill/gymnastikk
 • Friluftsliv
 • Dans og rytme