Inntaksreglement

Inntaksreglement

Ringerike Montessori

skoleåret 2024-25

§ 1. Generelt

Ringerike Montessori har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole. Inntak av elever til Ringerike Montessori skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i friskoleloven og skolens inntaksreglement.

Skolen har inntaksstopp 1. oktober uavhengig av kapasitet.

For skoleåret 2024-25 er søknadsfristen 1. februar 2024. 

§ 2. Elevinntak

Skolen tar inn elever ut fra skolens kapasitet. Ved oversøking vil skolen prioritere inntak av elever som har eldre søsken ved skolen og barn av ansatte. Videre prioritering blir gjort i denne geografiske rekkefølgen:

  1. I nærmiljøet, det vil si postnummer 3519.
  2. I Ringerike kommune.
  3. Utenfor Ringerike kommune.
  4. Ved ellers like forhold skal det være loddtrekning om plassene.

Styret kan avvise søknader som er innkommet etter søknadsfristen.

Foresatte må gi skriftlig tillatelse til å innhente opplysninger om den elev det søkes plass for fra barnehage – eventuelt skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

§ 2-1. Barneskolen

Det tas inn inntil tolv (12) elever på førstetrinnet i barneskolen for skoleåret 2023-24, men samtidig garanterer vi plass for alle søkere til førstetrinn bosatt på postnummer 3519 og som søker innenfor søknadsfristen.

Det tas ikke inn nye elever på de andre trinnene med unntak av:

  1. Elever som tidligere har vært elev ved en montessoriskole.
  2. Elever som er barn av ansatte.
  3. Barn av foreldre/foresatte fra postnummer 3519.

Disse unntaksbestemmelsene gjelder kun hvis det er ledig kapasitet på skolen.

§ 2-2. Ungdomsskolen

Elever fra vår egen barneskole er sikret plass i ungdomsskolen.

Det tas kun inn elever som har gått på montessoriskole på barnetrinnet. Et minimum er de tre siste årene av barneskolen, hvis de ikke kommer fra vår barneskole.

Det tas inn inntil ti (10) elever per trinn.

§ 3. Kunngjøring om inntaksreglement

Kunngjøring om inntaksreglementet gjøres senest desember hvert år for å sikre at informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten. Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrister og en kort beskrivelse av de kriteriene som er omtalt i § 2 i inntaksreglementet.

§ 4. Behandling av søknader og meddelelse om inntak

Skolens daglige leder avgjør i samsvar med reglementet hvilke elever som skal tas inn i skolen.

Søknadene behandles og vedtak blir gjort i henhold til kapittel 5 og 6 i forvaltningsloven. Det skal utarbeides skriftlig innstilling om elevinntak. Endelig inntak skjer på basis av denne innstillingen. Meddelelse om inntak skal finne sted innen seks uker etter søknadsfristens utløp.

Alle søkere skal ha skriftlig svar på sine søknader. Melding om inntak av elever skal også sendes til elevens hjemmekommune.

Skolens vedtak om inntak kan påklages, jfr. § 3-1 i friskoleloven. En klage sendes til skolen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Buskerud.

§ 5. Prioritert venteliste

Ved oversøking skal det hvert år legges frem en prioritert venteliste som skal benyttes ved elevinntak dersom det skulle bli ledige skoleplasser. Listen blir prioritert etter rekkefølgen i § 2.

§ 6. Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan endres av styret ved Ringerike Montessori innenfor rammen av gjeldende regler i friskolelovenog skolens vedtekter.